Algemene voorwaarden2021-06-19T10:14:57+00:00

Algemene voorwaarden

Bij Lichaam en Energie in Balans wordt gewerkt volgens afspraak.

Client dient op tijd te zijn voor consult, indien client te laat is, wordt de consulttijd verkort door het aantal minuten dat client te laat is.

Annulering van een afspraak dient 24 uur van tevoren te geschieden.

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer: De natuurlijke of rechtspersoon in haar hoedanigheid van therapeut, die diensten aanbiedt op het gebied van training, therapieën of aanverwante werkzaamheden.

Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van diensten op het gebied van training, therapieën of aanverwante werkzaamheden.

Therapeut: De therapeut.

Cliënt: De natuurlijke persoon die deelneemt aan het begeleidingstraject op het gebied van training, therapie of aanverwante werkzaamheden.

Diensten: Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht, een en ander in de ruimste zin des woords.

Overeenkomst: Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van Diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle geleverde diensten van therapeut. Opdrachtgever gaat akkoord met algemene voorwaarden.

Artikel 3 – Toepasselijke gedragsregels en reglementen

Therapeut voert zijn of haar diensten uit in overeenstemming met de beroepsregels en acht zich gebonden aan de algemeen in Nederland geldende beroepsregels en tuchtrechtspraak.

Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst

Offertes en gedefinieerde aanbiedingen van diensten zijn vrijblijvend en gebaseerd op de informatie die door de Opdrachtgever is verstrekt.

De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding.

Artikel 5 – Uitvoering van de overeenkomst

Het honorarium van Opdrachtnemer bestaat -tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen- uit een vooraf bepaald vast bedrag per Overeenkomst c.q. per geleverde dienst en/of kan worden berekend op basis van tarieven per door de Opdrachtnemer gewerkte tijdseenheid. Opdrachtnemer kan Opdrachtgever verzoeken een redelijk voorschot te betalen in verband met honoraria die Opdrachtgever verschuldigd is of zal worden en/of onkosten die ten behoeve van Opdrachtgever moeten worden gemaakt. Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever het voorschot aan Opdrachtnemer heeft betaald, dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor jaarlijks de honoraria aan te passen wegens wijziging van de algemene prijsindex en wegens door overheid opgelegde maatregelen.

Artikel 6 – Honorarium en kosten

Wanneer Opdrachtnemer de opdracht krijgt om in samenwerking met een derde een opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen, zal Opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat ieders taak is. Opdrachtnemer aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van de derde.

Wanneer Opdrachtnemer dit nuttig of noodzakelijk acht, kan in overleg met opdrachtgever een dienst door derden worden uitgevoerd en/of kan hij door derden worden bijgestaan.

Iedere Overeenkomst leidt voor Opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, waarin Opdrachtnemer gehouden is zijn dienst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren.

Bij en na aanpassing van tarieven kan er in alle gevallen geen aanspraak gemaakt worden op restitutie van – consultprijs en of prijzen voor suppletie en bio-resonantie middelen – die in het verleden betaald zijn.

Artikel 7 – Beëindiging van de overeenkomst

Bij annulering door Opdrachtgever van coaching en therapeutische trajecten binnen 24 uur voor aanvang van de betreffende activiteit kan Opdrachtgever 100% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van het overeengekomen honorarium in rekening brengen.

Artikel 8 – Afzeggen, verplaatsen en Annuleringsvoorwaarden

Bij Lichaam en Energie in Balans wordt gewerkt volgens afspraak. Client dient op tijd te zijn voor consult, indien client te laat is, wordt de consulttijd verkort door het aantal minuten dat client te laat is, waarbij tarief van consult wel 100% gerekend wordt.

Annulering van een afspraak dient 24 uur van tevoren telefonisch te geschieden, anders wordt de tijd die wij voor u hebben gereserveerd in rekening gebracht.

AFZEGGEN / VERPLAATSEN CONSULT

Afzeggen / verplaatsen van het consult dient tijdig te gebeuren, minimaal 24 uur voor het consult.

Bij het niet tijdig afzeggen / verplaatsen van het consult bent u de kosten van het consult voor 100% verschuldigd.

Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang door middel van een aangetekend schrijven beëindigen indien de ander in surseance van betaling komt te verkeren of in staat van faillissement is verklaard.

Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst, met onmiddellijke ingang, te beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving hiervan aan Opdrachtgever, indien enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichting binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk alsnog wordt nagekomen.

Opdrachtnemer is gerechtigd de Overeenkomst, met onmiddellijke ingang, te beëindigen door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving hiervan aan Opdrachtgever, indien Opdrachtgever in gebreke blijft met voldoening van de door Opdrachtnemer verzonden factuur, binnen gestelde termijn na schriftelijke aanmaning.

Artikel 9 – Overmacht

Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade geleden door Opdrachtgever, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen Opdrachtnemer verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

Indien Opdrachtnemer door overmacht wordt verhinderd de overeengekomen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft hij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is.

Artikel 11 – Geschillen Laatste vaststellings- en wijzigingsdatum van deze algemene voorwaarden: 18 mei 2018

Indien overleg en/of mediaton niet tot een oplossing van het geschil leidt, is de bevoegde rechtelijke instantie waar Opdrachtnemer gevestigd is, bij uitsluiting bevoegd van het geschil kennis te nemen.

Indien Opdrachtgever c.q. Cliënt en Opdrachtnemer een geschil hebben voortvloeiend uit deze overeenkomst, zijn zij gehouden eerst te trachten dit geschil in overleg op te lossen en als dit niet lukt, gebruik te maken van het klacht- en/of tuchtrecht via de beroepsvereniging BATC.

Op alle overeenkomsten en rechtshandelingen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 12 – Diversen

Om de professionaliteit te garanderen, werkt Lichaam en Energie in Balans volgens de regels van informed consent. Dit betekent dat u duidelijk wordt geïnformeerd over het doel, de werkwijze en mogelijke effecten van de behandeling.

Door een overeenkomst aan te gaan met Lichaam en Energie in Balans verklaart u in te stemmen met de behandeling en neemt u de verantwoordelijkheid voor uw eigen aandeel in het proces om de behandeling te laten slagen.

Indien client en of opdrachtgever reeds eerder contact heeft gehad via email, behoudt Lichaam en Energie in Balans het recht om haar email nieuwsbrief te mailen van “Lichaam en Energie in Balans” en zusterbedrijven “Genetics & Lifestyle” en “Balans Supplementen”. Uitschrijven kan onderaan met een link in de nieuwsbrief.

Cliënten en of opdrachtgevers worden altijd ingeschreven voor de email nieuwsbrief van “Lichaam en Energie in Balans” en zusterbedrijven “Genetics & Lifestyle” en “Balans Supplementen”. Uitschrijven kan onderaan met een link in de nieuwsbrief.

Indien client geen ingevulde vragenlijst en behandelovereenkomst aanlevert, met daarbij het niet kunnen tonen van ID en zorgpas tijdens consult, kan therapeut dienstverlening weigeren. Indien client geen ondertekende behandelovereenkomst aanlevert, ook niet na herinnering (mondeling/telefonisch/email) hiervan, gaat client WEL akkoord met de bepalingen die zijn opgenomen in de behandelovereenkomst.

Lichaam en Energie in Balans gebruikt de behandelovereenkomst van beroepsvereniging BATC.

Indien u contact (telefonisch, email, Skype, What’s app) en of een consult heeft gehad gaat u automatisch akkoord met onze “Algemene voorwaarde”

Hoewel Lichaam en Energie in Balans tevreden cliënten heeft en de behandeling vrijwel altijd tot resultaat leidt, kunnen er geen garanties worden geboden.

Consulten kunnen plaatsvinden met behulp van beeldbellen mbv Whats App en Skype.

Bij ernstige of acute lichamelijke en/of geestelijke klachten wordt aangeraden een arts te raadplegen.

Deze “Algemene Voorwaarde” is voor het laatst gewijzigd op: 06-01-2021

Deze “Algemene Voorwaarde” kan door ons worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.

I have not failed. I have just found 10,000 things that do not work.

Egestas egestas aliquam sit odio cum nunc vitae lobortis. Sit sit tristique sollicitudin nunc id id nulla duis. Donec amet mauris, volutpat bibendum auctor consectetur. Bibendum aliquam integer.

Donec tempor hac purus lacus libero, diam. Purus, pretium, viverra vitae, praesent fermentum, dictum augue. Faucibus molestie eget amet aliquet mi non fermentum hendrerit sed.

Schedule appointment

Velit tempor, aliquam vel mauris duis rhoncus maecenas Sed porttitor lectus nibh nulla quis.

Christopher Mills
Christopher Mills
Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia curae donec.
Sidney Hamilton
Sidney Hamilton
Curabitur aliquet quam id dui posuere blandit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur.
Mike Duguay
Mike Duguay
Proin eget tortor risus. Cras ultricies ligula sed magna dictum porta donec rutrum.

Titel

Ga naar de bovenkant