Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Bij Lichaam en Energie in Balans wordt gewerkt volgens afspraak. Wij vragen u daarom op tijd aanwezig te zijn.

 

Annulering van een afspraak dient 48 uur van tevoren telefonisch te geschieden 024 711 348, anders wordt de tijd die wij voor u hebben gereserveerd in rekening gebracht.

AFZEGGEN / VERPLAATSEN CONSULT
Afzeggen / verplaatsen van het consult dient tijdig te gebeuren door te bellen met mijn assistente Carmen 024 7111 348 (kan op elke werkdag)
48 uur voor het consult, zonder meerekenen van de dagen dat de praktijk dicht is.
Bij het niet tijdig afzeggen / verplaatsen van het consult bent u de kosten van het consult voor 100% verschuldigd.

Dat betekend dat het afzeggen / verplaatsen van een consult op:

– dinsdag dan al reeds uiterlijk op de donderdag om 12.00 in de week voor het consult gemeld dient te worden.

– woensdag dan al reeds uiterlijk op de vrijdag om 12.00 in de week voor het consult gemeld dient te worden.

– donderdag dan al reeds uiterlijk op de dinsdag 12.00 in dezelfde week van het consult gemeld dient te worden.

– vrijdag dan al reeds uiterlijk op de woensdag in dezelfde week van het consult gemeld dient te worden.

 

Om de professionaliteit te garanderen, werkt Lichaam en Energie in Balans volgens de regels van informed consent. Dit betekent dat u duidelijk wordt geïnformeerd over het doel, de werkwijze en mogelijke effecten van de behandeling.

 

Door een overeenkomst aan te gaan met Lichaam en Energie in Balans verklaart u in te stemmen met de behandeling en neemt u de verantwoordelijkheid voor uw eigen aandeel in het proces om de behandeling te laten slagen.

 

Lichaam en Energie in Balans gebruikt de behandelovereenkomst van beroepsvereniging BATC.

 

Hoewel Lichaam en Energie in Balans tevreden cliënten heeft en de behandeling vrijwel altijd tot resultaat leidt, kunnen er geen garanties worden geboden.

 

Bij ernstige of acute lichamelijke en/of geestelijke klachten wordt aangeraden een arts te raadplegen.

 

Lichaam en Energie in Balans hanteert de volgende algemene voorwaarden.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 

Opdrachtnemer:

De natuurlijke of rechtspersoon in haar hoedanigheid van therapeut, die diensten aanbiedt op het gebied van training, therapieën of aanverwante werkzaamheden.

 

Opdrachtgever:

De natuurlijke of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van diensten op het gebied van training, therapieën of aanverwante werkzaamheden.

 

Therapeut:

De therapeut.

 

Cliënt:

De natuurlijke persoon die deelneemt aan het begeleidingstraject op het gebied van training, therapie of aanverwante werkzaamheden.

 

Diensten:

Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht, een en ander in de ruimste zin des woords.

 

Overeenkomst:

Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van Diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle geleverde diensten van therapeut.

Opdrachtgever gaat akkoord met algemene voorwaarden.

 

Artikel 3 – Toepasselijke gedragsregels en reglementen

Therapeut voert zijn of haar diensten uit in overeenstemming met de beroepsregels en acht zich gebonden aan de algemeen in Nederland geldende beroepsregels en tuchtrechtspraak.

 

 

 

Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Offertes en gedefinieerde aanbiedingen van diensten zijn vrijblijvend en gebaseerd op de informatie die door de Opdrachtgever is verstrekt.
 2. De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding.Artikel 5 – Uitvoering van de overeenkomst   Het honorarium van Opdrachtnemer bestaat -tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen- uit een vooraf bepaald vast bedrag per Overeenkomst c.q. per geleverde dienst en/of kan worden berekend op basis van tarieven per door de Opdrachtnemer gewerkte tijdseenheid.Opdrachtnemer kan Opdrachtgever verzoeken een redelijk voorschot te betalen in verband met honoraria die Opdrachtgever verschuldigd is of zal worden en/of onkosten die ten behoeve van Opdrachtgever moeten worden gemaakt. Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever het voorschot aan Opdrachtnemer heeft betaald, dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor jaarlijks de honoraria aan te passen wegens wijziging van de algemene prijsindex en wegens door overheid opgelegde maatregelen. Artikel 7 – Beëindiging van de overeenkomst   Bij annulering door Opdrachtgever van coaching en therapeutische trajecten binnen 48 uur voor aanvang van de betreffende activiteit kan Opdrachtgever 100% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van het overeengekomen honorarium in rekening brengen.Artikel 9 – Overmacht Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade geleden door Opdrachtgever, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen Opdrachtnemer verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn. Artikel 11 – Geschillen   Laatste vaststellings- en wijzigingsdatum van deze algemene voorwaarden: 18 mei 2018
 3.  
 4. Indien overleg en/of mediation niet tot een oplossing van het geschil leidt, is de bevoegde rechtelijke instantie waar Opdrachtnemer gevestigd is, bij uitsluiting bevoegd van het geschil kennis te nemen.
 5. Indien Opdrachtgever c.q. Cliënt en Opdrachtnemer een geschil hebben voortvloeiend uit deze overeenkomst, zijn zij gehouden eerst te trachten dit geschil in overleg op te lossen en als dit niet lukt, gebruik te maken van het klacht- en/of tuchtrecht via de beroepsvereniging BATC.
 6. Op alle overeenkomsten en rechtshandelingen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.
 7. Artikel 10 – Aansprakelijkheid
 8. Indien Opdrachtnemer door overmacht wordt verhinderd de overeengekomen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft hij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is.
 9. Artikel 8 – Annuleringsvoorwaarden
 10. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang door middel van een aangetekend schrijven beëindigen indien de ander in surseance van betaling komt te verkeren of in staat van faillissement is verklaard.
 11. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst, met onmiddellijke ingang, te beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving hiervan aan Opdrachtgever, indien enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichting binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk alsnog wordt nagekomen.
 12. Opdrachtnemer is gerechtigd de Overeenkomst, met onmiddellijke ingang, te beëindigen door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving hiervan aan Opdrachtgever, indien Opdrachtgever in gebreke blijft met voldoening van de door Opdrachtnemer verzonden factuur, binnen gestelde termijn na schriftelijke aanmaning.
 13.  
 14. Artikel 6 – Honorarium en kosten
 15. Wanneer Opdrachtnemer de opdracht krijgt om in samenwerking met een derde een opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen, zal Opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat ieders taak is. Opdrachtnemer aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van de derde.
 16. Wanneer Opdrachtnemer dit nuttig of noodzakelijk acht, kan in overleg met opdrachtgever een dienst door derden worden uitgevoerd en/of kan hij door derden worden bijgestaan.
 17. Iedere Overeenkomst leidt voor Opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, waarin Opdrachtnemer gehouden is zijn dienst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren.