Privacyverklaring2021-06-19T10:12:03+00:00

Privacyverklaring

Monica van der Lem en Lichaam en Energie in Balans, gevestigd aan Boerhaavelaan 43C, 3112 LB te Schiedam en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

www.lichaamenenergieinbalans.nl

Monica van der Lem is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. Zij is te bereiken via info@lichaamenenergieinbalans.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Lichaam en Energie in Balans verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je jouw gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

• Voor- en achternaam

• Adresgegevens

• Telefoonnummer

• E-mailadres

• IP-adres

• Geboortedatum

• Geslacht

• Zorgverzekeringsgegevens

• Gezondheidsgegevens

Welke persoonsgegevens verwerken wij van u?

Wat betekent verwerken? De betekenis van het begrip ‘verwerken’ is ruim en houdt onder meer in: verzamelen, bewaren, raadplegen, gebruiken, met elkaar in verband brengen en verstrekken aan derde partijen. Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens van u:

Identificerende gegevens – Dit zijn persoonsgegevens die worden gebruikt om uw identiteit te kunnen vaststellen, zoals bijvoorbeeld uw volledige naam, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, woonplaats. Naast het vaststellen van uw identiteit worden deze gegevens ook gebruikt om contact met u te kunnen onderhouden.

Medische gegevens – Wij verwerken enkel medische persoonsgegevens die nodig zijn om tot een juiste therapie te komen en de daarbij behorende adviezen te kunnen leveren. Ook gegevens die nodig zijn om bij de zorgverzekeraar te kunnen declareren worden verwerkt (het soort consult moet vermeld worden op de factuur).

Gegevens zorgverzekeraar – Wij noteren bij welke zorgverzekeraar u verzekerd bent.

Financiële gegevens – Wij noteren de benodigde gegevens om uw declareerbare factuur op te maken.

• Bijzondere en/of Gevoelige Persoonsgegevens die wij verwerken Van cliënten die bij ons in behandeling zijn of zijn geweest, verwerken wij de medische en overige gegevens zoals aan ons verstrekt via het intakeformulier en tijdens de consulten. Behalve de AVG, zijn de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) en de beroepscode van mijn beroepsvereniging van toepassing op ons werk. Deze zijn van invloed op de doeleinden waarvoor we persoonsgegevens vastleggen. Om die reden gaan we als volgt om met persoonsgegevens:

1. Dossierplicht De hoofdregel voor het bewaren van medische dossiers staat in de WGBO. Dat is 15 jaar, gerekend vanaf de datum van vastlegging van ieder afzonderlijk gegeven. De termijn kan langer zijn indien dit noodzakelijk is met het oog op de behandeling (bijvoorbeeld indien iemand een chronische ziekte heeft).3. Beroepsgeheim Volgens de patiënten rechten uit de WGBO komen de wilsbekwame minderjarige tussen 12-16 jaar zelf en de ouder(s) het gezag toe. Ouder(s) van minderjarigen tot 16 jaar hebben medebeslissingsrecht over de behandeling. Ouders hebben recht op informatie en inzage in het dossier, wanneer dit gekoppeld is aan het medebeslissingsrecht voor de behandeling. Er bestaat een uitzondering op dit inzagerecht, namelijk wanneer de professional van mening is dat de uitoefening van bepaalde patiënten rechten indruist tegen het belang van de patiënt. Wilsbekwame patiënten van 12 jaar en ouder zijn zelf bevoegd om toestemming te verlenen voor doorbreking van de geheimhouding.Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Daarom raden we ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat we zonder deze toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@lichaamenenergieinbalans.nl , dan verwijderen we deze informatie.

Lichaam en Energie in Balans verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

2 Doelen waarvoor en grondslagen waarop wij persoonsgegevens verwerken

Minderjarigen

Voor Monica van der Lem als therapeut geldt op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim een geheimhoudingsplicht. Medewerkers van een complementaire praktijk zijn via arbeidscontract aan een geheimhoudingsplicht gebonden.

3. Bewaartermijn

Op grond van de Wet op de Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst (WGBO) zijn we als zorgverlener verplicht een medisch dossier bij te houden.

• Afhandelen van je betaling

• Sturen van de nieuwsbrief

• Je te kunnen contacten mbv: bellen of mailen of Skype of What’s app, als dat nodig is om onze dienstverlening uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan:

• Maken en plannen van afspraken voor consulten

• Contact met je opnemen n.a.v. een verzoek daartoe via de website of op een andere manier

• Begeleiding tijdens jouw behandeling

• Je te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

• Identificatie wanneer je je gegevens wilt verwijderen of aanpassen

• Vorderen van nakoming van een overeenkomst dan wel het uit handen geven van een vordering op nakoming van een overeenkomst

• Voeren van rechtszaken

• Als we daartoe wettelijk verplicht zijn, bijvoorbeeld voor onze belastinggegevens. Lichaamenenergieinbalans.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van lichaamenergieinbalans.nl) tussen zit.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wat er gebeurt als persoonsgegevens niet worden gedeeld

Kies je ervoor bepaalde persoonsgegevens niet met ons te delen, dan kunnen we het gevraagde product of de gevraagde dienst niet aan je leveren.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Lichaamenenergieinbalans.nl gebruikt alleen functionele cookies die ervoor zorgen dat de website goed werkt. Deze cookies zijn standaard en hiervoor is geen toestemming nodig.

Nieuwsbrief

Via Your Mailing List Provider sturen we je tips en nieuws (als je ons daarvoor toestemming hebt gegeven). Je kunt je altijd op enig moment hiervoor uitschrijven. Onderaan elke mail vind je een link waarmee je je eenvoudig afmeldt.

Delen met derden

Lichaam en Energie in Balans verkoopt jouw gegevens nooit aan derden en deelt deze uitsluitend als dat nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven en organisaties die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, hebben wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Deze partijen mogen de gegevens niet voor hun eigen doeleinden verwerken. Lichaam en Energie in Balans blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bewaartermijnen

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij gaan hierbij uit van 20 jaar.

Beveiliging

We nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@lichaamenenergieinbalans.nl Lichaamenenergieinbalans.nl heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

• TLS (voorheen SSL). Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

• Gebruik van een virusscanner

Je gegevens inzien, laten aanpassen of verwijderen We reageren zo snel mogelijk, altijd uiterlijk binnen een maand, op je verzoek.

• Om er zeker van te zijn dat zo’n verzoek ook echt door jou is gedaan, vragen we je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

• Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@lichaamenenergieinbalans.nl

• Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Lichaamenergieinbalans.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die we van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander of een door jou genoemde organisatie, te sturen.

Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht je er met ons niet samen uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen

Mocht je naar aanleiding van deze privacyverklaring vragen aan ons hebben, neem dan contact met ons op. Je kunt daarvoor het contactformulier op deze website gebruiken of een mail sturen naar info@lichaamenenergieinbalans.nl

Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op: 06-01-2021

Deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.

I have not failed. I have just found 10,000 things that do not work.

Egestas egestas aliquam sit odio cum nunc vitae lobortis. Sit sit tristique sollicitudin nunc id id nulla duis. Donec amet mauris, volutpat bibendum auctor consectetur. Bibendum aliquam integer.

Donec tempor hac purus lacus libero, diam. Purus, pretium, viverra vitae, praesent fermentum, dictum augue. Faucibus molestie eget amet aliquet mi non fermentum hendrerit sed.

Schedule appointment

Velit tempor, aliquam vel mauris duis rhoncus maecenas Sed porttitor lectus nibh nulla quis.

Christopher Mills
Christopher Mills
Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia curae donec.
Sidney Hamilton
Sidney Hamilton
Curabitur aliquet quam id dui posuere blandit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur.
Mike Duguay
Mike Duguay
Proin eget tortor risus. Cras ultricies ligula sed magna dictum porta donec rutrum.

Titel

Ga naar de bovenkant